AKCIA
DOPRAVA ZADARMO!
Domov > Obchodné podmienky

Certifikáty

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Predávajúci - podnikateľ fyzická osoba Borislav Bonda, miesto podnikania Generála Fraňu

č. 1781/25, 03853 Turany, prevádzkareň Mobil NETT, 29. augusta 11, 036 01 Martin, IČO

35 073 951, zapísaný v živnostenskom registri: Okresný úrad Martin číslo živnostenského

registra: 506-9791.

Ceny - uvedené v internetovom obchode, platia výhradne pre nákup produktov

prostredníctvom Online obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje inštaláciu,

poradenskú činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené

v popise produktu.

Objednávka tovaru - vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar alebo

službu zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Platná a riadne

nestornovaná objednávka sa považuje za kúpnu zmluvu.

Platba - Maximálna cena dobierky špedičnou službou je 1000 €. Pri objednávke nad 1000 € je

nutné uhradiť zálohu vo výške 10% z ceny objednávky.

Pokiaľ Kupujúci - Podnikateľ (nie Spotrebiteľ) po uhradení zálohy odstúpi od kúpnej zmluvy,

alebo nepreberie tovar v danom termíne, táto záloha prepadá v plnej výške v prospech

Predávajúceho.

Cena za Poštovné / Zaslanie tovaru:

• GEIS kuriér objednávka nad 20euro 0€

• poštou objednávka nad 20 euro 0e

• objednávka do 20 euro - kurier 2.99 euro a pošta 1.99 euro

Spôsob platby

• v hotovosti kuriérovi pri preberaní balíka

• platba na účet

• dobierka na pošte , alebo kurierovy

Dodávka tovaru sa vykonáva spôsobom uvedeným v objednávke. Prepravné náklady nie sú

zahrnuté v cene produktu. Cena za dodávku sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu

pre dohodnutý spôsob dodávky (zásielkovou službou, kuriérom a pod.).

Doba dodávky - Objednávky sa realizujú do 5-tich pracovných dní v prípade, že je tovar na

sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa

okamžite po jeho dodaní na sklad.

Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi - Kupujúcemu za vady tovaru.

Predávajúci poučuje Spotrebiteľa – Kupujúceho o zodpovednosti Predávajúceho za vady

tovaru v osobitnom Poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru.

Predávajúci oznamuje Spotrebiteľovi – Kupujúcemu informácie o práve Spotrebiteľa

odstúpiť od zmluvy, podmienkach a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy

v osobitnom Poučení o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a za tým účelom

mu zároveň poskytuje osobitný Formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona

č. 102/2014 Z. z.

Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi – Kupujúcemu aby sa riadne oboznámil s poučením

a všetkými informáciami ešte pred odoslaním objednávky.

Pri uplatnení záruky sa Spotrebiteľ - Kupujúci riadi pokynmi uvedenými v Záručnom liste.

a Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať

z dôvodu jeho nedostatku na sklade.

Ochrana osobných údajov - Fyzická osoba podnikateľ Borislav Bonda ako prevádzkovateľ

obchodu sa zaväzuje nespracúvať osobné údaje Kupujúceho, pokiaľ k tomu Kupujúci

nedá súhlas. Pri registrácií má Kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových

produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa internetového

obchodu.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie,

najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a

záväznú pre obe zmluvné strany s výnimku jednostranných právnych úkonov Kupujúceho a to

uplatnenia reklamácie Kupujúcim a uplatnenia práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.

Právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a v prípade Kupujúceho – Podnikateľa ustanoveniami

Obchodného zákonníka.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená

tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť

od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) na adrese:

Borislav Bonda, prevádzkareň Mobil NETT, 29. augusta 11, 036 01 Martin, IČO 35 073 951

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám

odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na

odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím

zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje

na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob

doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr

do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.

Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak

ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších

poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu

adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo

nastane skôr.

3. V súvislosti s Vašim právom odstúpiť od zmluvy Vám oznamujeme, že ak odstúpite od

zmluvy, budete znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu a ak odstúpite od zmluvy

uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je

možné vrátiť prostredníctvom pošty.

.

.

.Zásady ochrany osobných údajov (platné do 25.05.2018)

Firma Borislav Bonda, ako prevádzkovateľ internetového obchodu: www.mobillacno.sk sa zaväzuje k nižšie uvedenému:

Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje (údaje, ktoré zadávate pri objednávke alebo registrácii). Tieto údaje chránime pred zneužitím.

Osobné údaje registrovaných aj neregistrovaných užívateľov sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, pretože sú potrebné pre zaistenie správneho dodania tovaru, vybavovania reklamácií, správneho zaúčtovania a podobne a nie sú poskytované tretím stranám.

Fyzická osoba

- Meno a priezvisko, úplná poštová alebo fakturačná adresa, telefonické, faxové a emailové spojenie.

Tieto informácie sú nutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami.

Právnická osoba

- Názov firmy, kontaktná osoba, úplná poštová a fakturačná adresa, telefonické, faxové a e-mailové spojenie.

- IČO, DIČ, IČ DPH

Tieto údaje nám umožnia urobiť nutné účtovné operácie a vyhotoviť daňový doklad.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte. Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli). Kedykoľvek sa nás môžete spýtať, aké údaje o Vás máme v našej databáze uchované a na čo boli použité.

Zmena údajov v registrácii

Registrovaní zákazníci si svoje údaje môžu sami kedykoľvek zmeniť po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu v e-shope. V účte si tiež môžu prezrieť svoje uskutočnené objednávky.

Aké je naše stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov iným spoločnostiam?

Vaše údaje NEPOSKYTUJEME žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo, pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Zhrnutie

Firma Borislav Bonda (webová stránka www.mobillacno.sk) si váži Vašu dôveru a chráni Vaše súkromné dáta pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame, ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane (ak nie je pri konkrétnom titule uvedené inak). Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Váš súhlas

Používaním internetového obchodu www.mobillacno.sk súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budú detaily nových pravidiel na týchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.

Ak máte otázky k ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na tel: +421 905 366 388

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK